week8

ปฏิทินกิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน
ชั้น ป.5 Quarter 2 /2558 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

สัปดาห์ที่
เป้าหมาย
วัน
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
8
จดจ่อ,แบ่งปัน,จิตใหญ่

จันทร์
อังคาร
ชื่อกิจกรรม : เปเปอร์มาเซ่ A-Z
ขั้นเตรียม :Brain gym
ขั้นกิจกรรม
:1.ตั้งคำถาม เห็นอะไร/คิดอย่างไร/
2.แนะนำการทำ3.แจกอุปกรณ์ 4.ทำชิ้นงาน
ขั้นสรุป
:ชื่นชมผลงานของตนเองและเพื่อน
ขอบคุณซึ่งกันและกัน,นำไปมอบให้น้องๆชั้นอื่นเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้
กระดาษ
ไม้จิ้มฟัน
ทิชชูเปียกน้ำ


สื่อสาร จดจ่อ นอบน้อมต่อทุกสรรพสิ่ง  ส่งเสริมจินตนาการ

พุธ
ชื่อกิจกรรม : วาดภาพตามคำสั่ง
ขั้นเตรียม: 16ท่ารักมอมแมม/ Brain gym
ขั้นกิจกรรม
:1.นักเรียนสังเกตอุปกรณ์/ครูตั้งคำถามนำ2.ทำได้/ทำไม่ได้3.แจกอุปกรณ์4.ครูพูดนักเรียนวาด ต่อเติมตามจินตนาการ5.เล่าถ่ายทอดเรื่องราวให้เพื่อนฟัง
ขั้นสรุป
:Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน
กระดาษ
ดินสอ
มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจ

พฤหัสบดี
ชื่อกิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม :Brain gym
ขั้นกิจกรรม
:ทำท่าโยคะโดยกำหนดลมหายใจ ลำดับจาก ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน
ขั้นสรุป
:Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ท่าโยคะ
จินตนาการ ,เชื่อมโยง,จดจ่อ,มีสมาธิ,เห็นคุณค่าของผู้อื่น
ศุกร์
ชื่อกิจกรรม : ภาพ3มิติ(2ภาพในภาพเดียว)
ขั้นเตรียม
 :ทำท่าประกอบเพลง/กำหนดลมหายใจ 5ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม
:ครูโชว์ภาพ/ตั้งคำถามเห็นอะไร/เห็นต่าง/เห็นแล้วรู้สึกอย่างไร
ขั้นสรุป
:ขอบคุณผู้สร้างภาพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ภาพ3มิติ

ประมวลภาพกิจกรรม
วันจันทร์
- ขั้นนำ

 - ขั้นกิจกรรม
- ขั้นสรุป
...............................................................................................................................................................................................................................................
วันอังคาร
- ขั้นนำ


- ขั้นกิจกรรม


- ขั้นสรุป


...............................................................................................................................................................................................................................................
วันพฤหัสบดี
- ขั้นนำ

- ขั้นกิจกรรม - ขั้นสรุป

...............................................................................................................................................................................................................................................
วันศุกร์
- ขั้นนำ
 - ขั้นกิจกรรมตัวอย่างชิ้นงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น