week 5

ปฏิทินกิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน
ชั้น ป.5 Quarter 2 /2558 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

สัปดาห์ที่
เป้าหมาย
วัน
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
5
จินตนาการ,มีสติ
จันทร์
ชื่อกิจกรรม : ขดลวด
ขั้นเตรียม
:Brain gym
ขั้นกิจกรรม
:1.ครูนำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากขดลวดให้นักเรียนดู
2.ถาม-ตอบ
3.แจกลวดเส้นเล็ก
4.ลงมือดัดลวดจากจินตนาการ
5.นำเสนอ/เล่าเรื่องราว
ขั้นสรุป
:Empower  ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ลวด
จินตนาการ,กำกับสติ,อยู่ตัวเอง,
อังคาร
ชื่อกิจกรรม : จดหมายถึงตัวเอง
ขั้นเตรียม
: 12 ท่าอรหันต์
ขั้นกิจกรรม
:1.ครูแจกกระดาษให้คนละ แผ่น2.นักเรียนเขียนจดหมายถึงตัวเอง3.เก็บพับใส่กล่อง (นำมาเปิดเมื่อพี่ๆขึ้น ม.1)
ขั้นสรุป:Empower  ขอบคุณซึ่งกันและกัน
กระดาษ
ดินสอ
อยู่กับตัวเอง,ใคร่ครวญ,อยู่กับตัวเอง
พุธ
มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจ

พฤหัสบดี
ชื่อกิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม :Brain gym
ขั้นกิจกรรม
:ทำท่าโยคะโดยกำหนดลมหายใจ ลำดับจาก ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน
ขั้นสรุป
:Empower ขอบคุณซึ่งกันและกันท่าโยคะ

ประมวลภาพกิจกรรม

วันจันทร์
- ขั้นนำ


- ขั้นกิจกรรม


 - ขั้นสรุป

 ................................................................................................................................................................................................................................
วันอังคาร
- ขั้นนำ


- ขั้นกิจกรรม


  
- ขั้นสรุป
................................................................................................................................................................................................................................
วันพุธ
- ขั้นนำ
 - ขั้นกิจกรรม
 - ขั้นสรุป
................................................................................................................................................................................................................................
วันพฤหัสบดี
- ขั้นนำ (โยคะท่ายืน)
 โยคะท่านั่ง

 โยคะท่านอน
- ขั้นสรุป(ขอบคุณเพื่อนๆ ด้วยการนวด ขอบคุณซึ่งกันและกัน)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น