week9

ปฏิทินกิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน
ชั้น ป.5 Quarter 2 /2558 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

สัปดาห์ที่
เป้าหมาย
วัน
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
9
ใคร่ครวญตนเอง,คิดเชื่อมโยง

จันทร์
ชื่อกิจกรรม : ฉันอยู่ตรงใหน
ขั้นเตรียม
:Brain gym
ขั้นกิจกรรม
:1.ดูแผนที่โลก
2.ดูแผนที่โรงเรียน
3.ทำแผนที่ตนเอง ฉันอยู่ตรงไหน"
ขั้นสรุป:Empower  ขอบคุณซึ่งกันและกัน
กระดาษ
ดินสอ
แผนที่โลก

จินตนาการ,การเชื่อมโยง
อังคาร
ชื่อกิจกรรม : ถอดภาพจากคำ
ขั้นเตรียม
:Brain gym
ขั้นกิจกรรม
:1.ครูให้นักเรียนจับฉลากคำ
เช่นรุ่งอรุณแห่งวันใหม่(แต่ละคนไม่เหมือนกัน)
2.วาดภาพถ่ายทอดคำ
3.นำเสนอ
ขั้นสรุป
:Empower  ขอบคุณซึ่งกันและกัน
กระดาษคำ
กระดาษ
ดินสอ

จดจ่อ,มีสมาธิ,จินตนาการ,สื่อสาร,เชื่อมโยง

พุธ
ชื่อกิจกรรม : ปั้นดินน้ำมัน
ขั้นเตรียม
: Brain gym
ขั้นกิจกรรม
:1.แจกดินน้ำมัน
2.ปั้นรูปตามเงื่อนไข เช่นสัตว์ 4เท้ามีชื่อ 1 พยางค์
3.เล่าเรื่องราวต่อกัน
ขั้นสรุป
: Empower  ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ดินน้ำมัน
มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจ

พฤหัสบดี
ชื่อกิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม : Brain gym
ขั้นกิจกรรม
: ทำท่าโยคะโดยกำหนดลมหายใจ ลำดับจาก ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน
ขั้นสรุป
: Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ท่าโยคะ
จดจ่อ,อดทน,พากเพียร

ศุกร์
ชื่อกิจกรรม : คณิตศิลป์
ขั้นเตรียม
: Brain gym
ขั้นกิจกรรม
: 1.ทำจุดห่างกันประมาณ 0.5 ซม.
2.ครูสร้างเงื่อนไข
3.นำเสนอผลงาน
ขั้นสรุป
: Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ดินสอ
ไม้บรรทัด
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
วันจันทรฺ
- ขั้นนำ

 - ขั้นกิจกรรม

 - ขั้นสรุป


....................................................................................................................................................................................................
วันอังคาร
- ขั้นนำ
-


-ขั้นกิจกรรม


- ขั้นสรุปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น