week3

ปฏิทินกิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน

ชั้น ป.5 Quarter 2 /2558 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
สัปดาห์ที่
เป้าหมาย
วัน
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
3
24-28
ส.ค.
58

มีสติและรู้เท่าทันตนเอง

จันทร์
ชื่อกิจกรรม : สำรวจอารมณ์
ขั้นเตรียม
:หลับตาสมาธิ นาที
ขั้นกิจกรรม
: 1.ครูติดกระดาษ ที่มีคำแสดงอารมณ์ กำกับไว้ มุม2.ครูอ่านข้อความให้นักเรียนฟังและเลือกที่จะยืนในพื้นที่นั้นก่อน บอกเหตุผล
ขั้นสรุป
: พูดคุยร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ขอบคุณ 
Empower ทุกความรู้สึก
กระดาษ
มีสติ,จินตนาการ
อังคาร
ชื่อกิจกรรม : บทเพลงเหตุความรู้สึก
ขั้นเตรียม : Brian gym
ขั้นกิจกรรม:1.ครูเปิดเพลงให้นักเรียนฟัง2.วาดภาพตามจินตนาการที่ได้สัมผัสตามเพลงที่ได้ฟัง3.นำเสนอต่อครูและเพื่อน
ขั้นสรุป
:ขอบคุณซึ่งกันและกัน
เพลง
กระดาษ
ดินสอ


1.เห็นความเชื่อมโยงและจิตนาการ
3.ใคร่ครวญต่อสิ่งที่จะทำ

พุธ
ชื่อกิจกรรม : จิ๊กซอภาพ
ขั้นเตรียม: Brian gym
ขั้นกิจกรรม
:1.นักเรียนวาดภาพสิ่งที่ตนเองชอบคนละ1ภาพ2.ให้นักเรียนนำภาพที่วาดมาประกอบเป็นเรื่องราวเดียวกัน
ขั้นสรุป
:ขอบคุณซึ่งกันและกัน
กระดาษ
ดินสอ
มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจ


พฤหัสบดี
ชื่อกิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม
 :Brain gym
ขั้นกิจกรรม
:ทำท่าโยคะโดยกำหนดลมหายใจ ลำดับจาก ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน
ข้อสรุป
: ครูให้Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ท่าโยคะ
ใคร่ครวญและเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งอื่น
ศุกร์
ชื่อกิจกรรม : ภาพแห่งความรู้สึก
ขั้นเตรียม
 :Brain gym (ตบมือตบตักแบบไม่มีเสียง)
ขั้นกิจกรรม
:1.ครูเปิดภาพจาก I padให้นักเรียนดูสะท้อนวิถีชีวิต,ความรู้สึก,ความสุข
2.แสดงความคิดเห็นรู้สึกต่อภาพ
3.เชื่อมโยงกับตัวเอง เห็นที่ไหน รู้สึกอย่างไร ถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร
ขั้นสรุป
:ขอบคุณทุกเรื่องราว Empowerภาพถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ

ตัวอย่างภาพกิจกรรม
ครูและนักเรียนทไหว้ทักทายด้วยความนอบน้อม


- โยคะในท่ายืน


- โยคะในท่านั่ง


- โยคะในท่านอน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น