week1

ปฏิทินกิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน
ชั้น ป
.5 Quarter 2 /2558 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

สัปดาห์ที่
เป้าหมาย
วัน
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
1
10 – 14
ส.ค.58
1.การสื่อสาร2.การทำความรู้จักซึ่งกันและกัน
3.ใคร่ครวญต่อสิ่งที่จะทำ

จันทร์
ชื่อกิจกรรม ทำความรู้จัก
ขั้นเตรียม:1.ทักทาย
                    2.Biran gym
 ขั้นกิจกรรม: 1.ตั้งคำถาม
                  2.ถาม-ตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น     ภายในวงสนทนา
 ขั้นสรุป : ขอบคุณซึ่งกันและกันมอบพลังให้กัน
-
1.รู้ตัวถึงสิ่งที่จะทำ2.สร้างเป้าหมายสู่ความสำเร็จ
3.ใคร่ครวญต่อสิ่งที่จะทำ
อังคารชื่อกิจกรรม ขวดโหลแห่งเป้าหมาย
ขั้นเตรียม
: ครูเล่าเป้าหมายชีวิต ระยะสั้น/ระยะยาว
ขั้นกิจกรรม 
: 1.แจกกระดาษ+ดินสอ                                       2.นักเรียนสะท้อนสิ่งที่ทำได้สำเร็จคนละ1ข้อ
3.นักเรียนเขียนสิ่งที่อยากปรับพัฒนา(ลงในกระดาษ)                                                        
4.เก็บลงขวดโหล
ขั้นสรุป
ครูให้Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ขวดโหล
กระดาษ
ดินสอ

มีสติอยู่กับตัวเอง
พุธ
ชื่อกิจกรรม มาลัยสู่แม่
ขั้นเตรียม: ครูอ่านบทกลอนเกี่ยวกับวันแม่ให้พี่ๆฟัง
ขั้นกิจกรรม
: 1.ครูแจกใบแก้ว,กลีบดอกเฟื่องฟ้า,เข็มมาลัย                   2.นักเรียนร้อยพวงมาลัย
ขั้นสรุป: รำลึกถึงผู้ที่เราจะมอบ พวงมาลัยให้
ใบแก้ว
กลีบดอกเฟื่องฟ้า
เข็มร้อยมาลัย
มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจ


พฤหัสบดี
ชื่อกิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม
 : Brain gym
ขั้นกิจกรรม
:ทำท่าโยคะโดยกำหนดลมหายใจ ลำดับจาก ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน
ข้อสรุป
: ครูให้Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ท่าโยคะ

1.มีสติ2.เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งอื่น
3.ใคร่ครวญต่อสิ่งที่จะทำ

ศุกร์
ชื่อกิจกรรม : เราเลือกเอง
ขั้นเตรียม: Brain gym
ขั้นกิจกรรม
:
 1.ครูวางกระดาษที่มีรูปภาพไว้ตรงกลางวง         2.แจกเรโก้ให้แต่ละคน         3.แต่ละคนวางเรโก้และให้เหตุผลกับสิ่งที่เลือก
ขั้นสรุป
: ขอบคุณทุกเรื่องราวและความคิดต่างๆที่งดงามเรโก้
รูปภาพ                                                                           ประมวลภาพกิจกรรมจิตศึกษา
กิจกรรม : มาลัยสู่แม่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น