week2

ปฏิทินกิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน
ชั้น ป.5 Quarter 2 /2558 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
สัปดาห์ที่
เป้าหมาย
วัน
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
2
17-21
ส.ค.
58
1.มีสติจดจ่ออยู่กับตัวเอง2.มีความคิดเชื่อมโยง
3.ใคร่ครวญต่อสิ่งที่จะทำ

จันทร์
ชื่อกิจกรรม : เชื่อมโยง
ขั้นเตรียม
Brian gym
ขั้นกิจกรรม: 1.ครูวางดินสอหรือภาพวาด2.นักเรียนสังเกตเห็นอะไรเพราะอะไร3.แจกกระดาษ,ดินสอ4.นักเรียนเขียนให้เหตุผล,วาง
ขั้นสรุป 
: ครูให้Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ดินสอ
ภาพวาด
กระดาษ
1.มีสติและจินตนาการ
2.ใคร่ครวญต่อสิ่งที่จะทำ

อังคาร
ชื่อกิจกรรม : เติมภาพอย่างสมบูรณ์
ขั้นเตรียม
:  Brain gym 17 ท่าอรหัน
ขั้นกิจกรรม
:1.ครูแจกภาพที่ไม่ซ้ำกัน
2.นักเรียนต่อเติมภาพจากจินตนาการให้สมบูรณ์
3.เล่าเรื่องจากภาพต่อกัน
ขั้นสรุป
: ขอบคุณเรื่องราว ขอบคุณซึ่งกันและกัน
รูปภาพ
1.มีสติอยู่กับตัวเอง2.รับผิดชอบต่อตนเอง,ส่วนร่วม3.กล้าแสดงออกเพื่อเป็นผู้นำ


พุธ


ชื่อกิจกรรม : กระจกสะท้อนเงา
ขั้นเตรียม
:กำหนดลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม
:1.กระจกเงาเข้าคู่
                  2.กระจกเงา คน
                  3.กระจกเงา คน
                  4.กระจกเงากลุ่ม
ขั้นสรุป
: ครูให้Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน
-
1.มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจ2.ใคร่ครวญต่อสิ่งที่จะทำ


พฤหัสบดี
ชื่อกิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม
 :Brain gym
ขั้นกิจกรรม
:ทำท่าโยคะโดยกำหนดลมหายใจ ลำดับจาก ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน
ข้อสรุป
:  ครูให้Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ท่าโยคะ

1.กลับมารู้ตัว2.ใคร่ครวญต่อสิ่งที่จะทำ
ศุกร์

ชื่อกิจกรรม : ขอโทษ&ขอบคุณ
ขั้นเตรียม
:หลับตาสมาธิ2นาที
ขั้นกิจกรรม
:1.ครูเล่าเรื่องการขอโทษของครูกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่อง2.แจกกระดาษรูปหัวใจ สี สีชมพู (ขอบคุณ)สีน้ำตาล    (ขอโทษ)3.นักเรียนเขียนและนำมาถ่ายทอด4.นำไปติดไว้ที่กระดาษบอร์ดกลางวง
ขั้นสรุป
:ขอบคุณที่คำขอโทษและขอบคุณ Empower
ดินสอ
กระดาษรูปหัวใจ

ประมวลภาพกิจกรรม
- กิจกรรม : ขวดโหลแห่งความรู้สึก

  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น